Algemene voorwaarden Mijn Ontslagexpert

1. Definities

Mijn Ontslagexpert: een juridisch adviesbureau op het gebied van ontslag. Ontslagexpert is gevestigd te De Meern aan de Emmikkerboslaan 64 (3454 NV) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80721648.

Website: de website van Mijn Ontslagexpert, zijnde www.mijnontslagexpert.nl

Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon die met Mijn Ontslagexpert een overeenkomst van opdracht aan gaat.

Opdracht c.q. overeenkomst: de (mondelinge) overeenkomst van opdracht, waarbij Mijn Ontslagexpert zich jegens Opdrachtgever verbindt dienstverlenende werkzaamheden te verrichten.

2. Algemeen

2.1 De Opdrachtgever kan Juridische Diensten afnemen van Mijn Ontslagexpert. Alle Juridische Diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht met Mijn Ontslagexpert.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Mijn Ontslagexpert gedane aanbiedingen, offertes, voorstellen en acceptaties daarvan en/of door Mijn Ontslagexpert gesloten Overeenkomsten waarbij Mijn Ontslagexpert zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bij Mijn Ontslagexpert werkzame werknemers en ingeschakelde derden die, op welke wijze dan ook, voor Mijn Ontslagexpert werkzaam zijn of zijn geweest. Zij kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. In geen geval kan Opdrachtgever een andere dan Mijn Ontslagexpert tot nakoming van de overeenkomst aanspreken.

2.4 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

2.5 Mijn Ontslagexpert is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe overeenkomsten, alsmede op lopende overeenkomsten. Wordt van deze bevoegdheid gebruik gemaakt, dan zal Opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte worden gebracht met toezending van de gewijzigde algemene voorwaarden, waarna deze van toepassing zijn.

Artikel 3. Totstandkoming en einde van de overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat door Mijn Ontslagexpert een bevestiging aan Opdrachtgever is verzonden naar het door Opdrachtgever opgegeven (e-mail)adres dan wel, in het geval het aanbod op elektronische wijze is betaald, dan wel door ondertekening van een daartoe door Mijn Ontslagexpert gehanteerd document.

3.2 Mijn Ontslagexpert en Opdrachtgever komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van handtekeningen doet niet af aan de verbindende kracht van de overeenkomst van opdracht tussen Mijn Ontslagexpert en Opdrachtgever.

3.3 Mijn Ontslagexpert is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, bijvoorbeeld als sprake is van een aanvraag die zij op grond van beroepsregels niet kan accepteren, dan wel de kwaliteit van haar werk onvoldoende gewaarborgd is. Mijn Ontslagexpert behoudt zich het recht voor een geaccepteerde Opdracht te annuleren indien er na het accorderen van de aanvraag omstandigheden optreden die annulering van de opdracht noodzakelijk maken. In een dergelijk geval ontvangt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk bericht en zal hem waar mogelijk een alternatief worden aangereikt.

3.4 Indien de Opdracht mondeling is verstrekt wordt de Overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen op het moment dat Mijn Ontslagexpert met de uitvoering van de Opdracht is gestart.

Artikel 4. Honorarium

4.1 Tenzij uit de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk blijkt dat de Opdracht voor een vast bedrag is aangenomen, heeft Opdrachtnemer het recht om de (uur)tarieven aan te passen.

4.2 Verschotten (noodzakelijke kosten gemaakt voor diensten van anderen om de Opdracht te kunnen verlenen), zijn niet in de vaste prijs of het honorarium verwerkt en worden aan de Opdrachtgever doorbelast. Het gaat daarbij onder meer om griffierecht, kosten deurwaarder, koerierskosten, vertaalkosten en andere verschotten.

4.3 Wanneer Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeen zijn gekomen dat er door Opdrachtgever enkel een eigen bijdrage wordt betaald, komen alle kosten die Opdrachtnemer kan verhalen op de Werkgever aan de Opdrachtnemer toe. Indien hierdoor een lagere beëindigingsvergoeding wordt betaald door Werkgever, dient de Opdrachtgever hiermee in te stemmen. In elk geval kan er niet onderhandeld worden over de juridische kosten, indien hier in welke vorm dan ook op een ander punt lager wordt ingezet dient Opdrachtgever hiermee in te stemmen.

4.4 Indien Opdrachtgever besluit – om welke reden dan ook – toch niet akkoord te gaan met een einde van het dienstverband en derhalve in dienst blijft, is Opdrachtnemer gerechtigd de kosten die anders zouden kunnen worden verhaald op de Werkgever op de Opdrachtgever te verhalen

Artikel 5. Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden bij het verstrekken van de Opdracht door middel van de door de Mijn Ontslagexpert aan Opdrachtgever verstuurde factuur. Deze factuur geeft de betaalmogelijkheden aan en zal per mail worden verzonden aan Opdrachtgever bij het verstrekken van de Opdracht. Bezwaren tegen de hoogte van de verstrekte facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Door Mijn Ontslagexpert te verzenden facturen dienen zonder enige aftrek, korting of verrekening in Euro te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening.

5.2 Bij niet (tijdige) betaling behoudt Mijn Ontslagexpert zich het recht voor de werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te staken totdat alsnog de betaling is ontvangen. Dit ontslaat de Opdrachtgever echter niet van zijn of haar verplichting om het openstaande bedrag alsnog te voldoen.

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

6.1 Aan Mijn Ontslagexpert verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Mijn Ontslagexpert, niet tot resultaatverplichtingen.

6.2 Mijn Ontslagexpert bepaalt de wijze waarop en door welke personen de Opdracht wordt uitgevoerd. Het is Mijn Ontslagexpert toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.3 De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de verrichte dienstverlenende werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. De Opdrachtgever vrijwaart Mijn Ontslagexpert voor alle aanspraken van derden ter zake.

6.4 Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie van Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de Mijn Ontslagexpert de dienstverlenende werkzaamheden voortvloeiende uit de Opdracht zal dienen uit te voeren en af te ronden, slechts als fatale termijn te beschouwen indien en voor zover dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen, dan wel indien dit uit de aard van de Opdracht voortvloeit.

6.5 De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Mijn Ontslagexpert de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijke aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

6.6 Indien Mijn Ontslagexpert haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet danwel niet tijdig kan nakomen ten gevolge van een niet-toerekenbare oorzaak, worden deze verplichtingen opgeschort tot het moment waarop Mijn Ontslagexpert alsnog redelijkerwijze in staat is deze na te komen.

Artikel 7. Medewerking door de Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Mijn Ontslagexpert die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht c.q. voor de uitvoering van de Overeenkomst.

7.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de door of namens hem aan Mijn Ontslagexpert ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De opdrachtgever zal Mijn Ontslagexpert onverwijld informeren omtrent alle feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

7.3 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd ,of dient hij voor de uitvoering van de Opdracht benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Mijn Ontslagexpert is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld en is Mijn Ontslagexpert bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.

7.4 Indien in de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten (waaronder begrepen vergoeding voor verrichte werkzaamheden) ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, dan komen deze geheel voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 8. Reclames

8.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Mijn Ontslagexpert kenbaar te worden gemaakt.

8.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde Opdracht, betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van Mijn Ontslagexpert waarop de reclame geen betrekking heeft.

8.3 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium/bedrag, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

Artikel 9. Geheimhouding

9.1 Mijn Ontslagexpert en/of personen werkzaam bij/voor of verbonden aan Mijn Ontslagexpert zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, waaronder niet begrepen derden betrokken bij de uitvoering van de Opdracht. Deze verplichting geldt niet indien er sprake is van een wettelijke plicht of beroepsplicht tot bekendmaking of indien de Opdrachtgever Mijn Ontslagexpert van zijn geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

9.2 Mijn Ontslagexpert is slechts gerechtigd de informatie die aan hem door de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld alsmede andere gegevens en informatie waarvan Mijn Ontslagexpert bij de uitvoering van zijn opdracht kennis heeft genomen, aan te wenden voor het doel waarvoor zij is verkregen alsmede ten behoeve van de normale bedrijfsuitoefening van Mijn Ontslagexpert waaronder begrepen het door Mijn Ontslagexpert of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor Mijn Ontslagexpert voor zichzelf optreden in een tucht-, straf-, civiel- of bestuursrechtelijke procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn alsmede om voornoemde procedures te voorkomen.

9.3 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Mijn Ontslagexpert is het de Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van rapporten, adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Mijn Ontslagexpert openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Mijn Ontslagexpert, op de Opdrachtgever een wettelijke plicht of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien de Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure.

Artikel 10. Persoonsgegevens

10.1 In het kader van de Opdracht door Opdrachtgever aan Mijn Ontslagexpert verstrekte persoonsgegevens zullen door Mijn Ontslagexpert met de grootst mogelijke zorg en conform toepasselijke wet- en regelgeving worden behandeld. Mijn Ontslagexpert verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het beleid van Mijn Ontslagexpert aangaande persoonsgegevens wordt nader omschreven in de privacyverklaring op de website van Opdrachtnemer. Bekijk deze hier.

Artikel 11. IE-Rechten

11.1 Mijn Ontslagexpert behoudt zich alle rechten van intellectueel eigendom voor met betrekking tot producten welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

11.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, opinies en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Mijn Ontslagexpert toegestaan. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Mijn Ontslagexpert zal de werkzaamheden naar beste kunnen (laten) verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Mijn Ontslagexpert onjuiste, onvolledige of ontijdige informatie heeft verstrekt, zijn Mijn Ontslagexpert en de door Mijn Ontslagexpert bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen voor de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk.

12.2 De aansprakelijkheid van Mijn Ontslagexpert, alsmede haar bestuurders, haar werknemers en de door Mijn Ontslagexpert bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen voor schade die is ontstaan in verband met de uitvoering van de Opdracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Mijn Ontslagexpert gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.

12.3 In het geval de in artikel 13.2 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Mijn Ontslagexpert, alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Mijn Ontslagexpert bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot het bedrag dat door de Opdrachtgever is betaald voor de Opdracht in verband waarmee de schade is ontstaan, dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.

12.4 De uitvoering van de Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

12.5 Alle aanspraken vervallen uiterlijk één jaar nadat een gebeurtenis, die tot de aansprakelijkheid kan leiden, heeft plaatsgevonden, althans ter kennis is gekomen of had kunnen komen van de Opdrachtgever.

12.6 In afwijking van artikel 7:412 van het Burgerlijk Wetboek verjaart een rechtsvordering tegen Mijn Ontslagexpert tot afgifte van stukken die zij ter zake van de Opdracht onder zich heeft gekregen, door verloop van een jaar na aanvang van de dag, volgend op die waarop haar bemoeiingen zijn geëindigd.

12.7 Mijn Ontslagexpert staat niet in voor een tijdige en correcte ontvangst van de door haar verzonden berichten, ongeacht de wijze van verzending. Bij communicatie met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail, is Mijn Ontslagexpert niet aansprakelijk voor schade als gevolg van virussen en/of andere onregelmatigheden in de communicatie.

12.8 Mijn Ontslagexpert is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Mijn Ontslagexpert gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Mijn Ontslagexpert kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

12.9 Als (een deel van) de Opdracht door een derde of door derden wordt uitgevoerd, wordt iedere aansprakelijkheid voor het werk van die derde of derden uitgesloten.

13. Einde van de overeenkomst

13.1 Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De opzegging door één der partijen dient schriftelijk aan de andere partij te geschieden.

13.2 Ingeval van opzegging blijft Opdrachtgever gehouden de vergoeding te voldoen voor de afgenomen werkzaamheden. Er vindt derhalve geen restitutie plaats.

14. Archivering

14.1 Het bij de uitvoering van de Opdracht gevormde dossier zal door Mijn Ontslagexpert gedurende vijf jaren worden bewaard. Na afloop van de bewaartermijn wordt het dossier vernietigd.

15. Geschillen en forumkeuze

15.1 Op alle Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Mijn Ontslagexpert is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter van het arrondissement Midden- Nederland, dan wel de woonplaats van Opdrachtgever is bevoegd om kennis te nemen van een geschil.

Vrijblijvende check op jouw ontslagvoorstel

Succesvol verzonden

Bedankt het formulier is verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op!